be Belgian lions
1
pl TOTAL GAMING
0
be Belgian lions
be Belgian lions
1
br in game
0
eu Coffee Time
0
pl TOTAL GAMING
1
be Belgian lions
1
hu sAlvation#
0
pl Team SMS
0
br in game
1
eu Coffee Time
1
de Kaffee&Kippe
0
pl TOTAL GAMING
1
mp Techno-only.com
0
hu sAlvation#
1
eu toietmoi
0
cc the pwnrs
0
de Kaffee&Kippe
1
pl TOTAL GAMING
1
eu mAlibu
0